خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز 1 ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

  • ارایه پیشنهاد سیستم مناسب با شرایط ساختمان و محاسبات سرانگشتی بار ساختمان.
  • جانمایی ابتدایی و پیشنهادی داکت و بازشوهای مورد نیاز بر روی پلان معماری جهت هماهنگی با مهندسین معماری.
  • ارایه نقشه های تک خطی کانال کشی و لوله کشی و مسیرهای پیشنهادی.
  • ارایه پیشنهاد ابتدایی و حدودی جانمایی تجهیزات موتورخانه.
  • هماهنگی با مهندسین معماری جهت جانمایی تجهیزات سرمایش و گرمایش مورد نیاز بر روی بام یا محوطه پروژه