خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز 2 ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

  • ارایه محاسبات دقیق نرم افزاری به همراه دفترچه محاسبات برق و مکانیک.
  • ارایه نقشه های کامل و جامع به همراه سایز و جدول مشخصات تجهیزات و دیتایل های اجرایی.
  • چیدمان دقیق داکت های تاسیساتی.
  • چیدمان دقیق تجهیزات موتورخانه به همراه رایزر دیاگرام و دیاگرام لوله کشی موتورخانه.
  • جانمایی نهایی تجهیزات سرمایش و گرمایش در بام یا محوطه پروژه.
  • ارایه نقشه های کارگاهی یا Shop Drawing.