پس از اتمام پروژه و پیش از بهره برداری به جهت تغییرات احتمالی در حین اجرای عملیات تاسیسات پروژه، در انتها با حضور مهندسین گروه اگرین برآوردهای مربوط به اجرا به عمل آمده و در نهایت نقشه های ازبیلت تهیه و در اختیار کارفرما قرار می گیرد.