مهمترین بخش مهندسی ساختمان قبل از هر عملیاتی طراحی اصولی و مناسب با شرایط محیطی و پیرامونی ساختمان است. از این رو گروه مهندسی آگرین در قسمت طراحی و مشاوره تاسیسات مکانیکال و الکتریکال با اتکا به تجربیات تیم مهندسی خود همواره سعی در ارایه مناسبترین و بهینه ترین نوع سیستم متناسب با ساختمان شما را دارد.