خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز صفر ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز صفر ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

  • مطالعات شرایط اقلیمی و آب و هوایی پروژه.
  • مطالعات شرایط جغرافیایی محل پروژه.
  • ارایه جدول بیشینه دما و کمینه های محیط پروژه در تابستان و زمستان با توجه به جداول مربوطه.
  • ارایه پیشنهاد بهترین سیستم تهویه مطبوع متناسب با شرایط و کاربری پروژه.

ارایه توضیحات انواع سیستم تهویه مطبوع و معایب و مزایای آن جهت آشنایی کارفرما و انتخاب سیستم موردنظر