ازبیلت

  • مهمترین بخش مهندسی ساختمان قبل از هر عملیاتی طراحی اصولی و مناسب با شرایط محیطی و پیرامونی ساختمان است. از این

  • خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز صفر ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

  • خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز 1 ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

  • خدماتی که گروه مهندسی آگرین در فاز 2 ارایه مینماید شامل موارد ذیل است:

  • پس از اتمام پروژه و پیش از بهره برداری به جهت تغییرات احتمالی در حین اجرای عملیات تاسیسات پروژه، در انتها با